Page: 1 2 ()

Học phần Toán cao cấp dành cho sinh viên lớp K25A34 gồm 2 phần

Phần 1 (Giải tích): Giới hạn hàm số - Đạo hàm - Tích phân - Hàm nhiều biến - Phương trình vi phân (C5: tham khảo)

Phần 2 (Đại số tuyến tính): Ma trận - Định thức - Hệ phương trình tuyến tính

Phần xác suất: Xác suất của các biến cố - Biến ngẫu nhiên - Các phân phối xác suất thông dụng

Phần thống kê: Lý thuyết mẫu - Ước lượng tham số - Kiểm định giả thuyết thống kê - Tương quan và hồi quy

Page: 1 2 ()