Page: 1 2 ()

Học phần Toán cao cấp 2 dành cho sinh viên khối lớp K25KT-nhóm 01&02 gồm 2 phần:

Phần 1 (nội dung chính - 4 chương): Giới hạn hàm số - Đạo hàm - Tích phân - Hàm nhiều biến

Phần 2 (phần tham khảo - 1 chương): Phương trình vi phân

Phần xác suất: Xác suất của các biến cố - Biến ngẫu nhiên - Các phân phối xác suất thông dụng

Phần thống kê: Lý thuyết mẫu - Ước lượng tham số - Kiểm định giả thuyết thống kê - Tương quan và hồi quy

Page: 1 2 ()