Trang: 1 2 ()

Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh (Phần 2): Giới hạn hàm số - Đạo hàm - Tích phân - Hàm nhiều biến - Phương trình vi phân (C5: tham khảo)

Phần xác suất: Xác suất của các biến cố - Biến ngẫu nhiên - Các phân phối xác suất thông dụng

Phần thống kê: Lý thuyết mẫu - Ước lượng tham số - Kiểm định giả thuyết thống kê - Tương quan và hồi quy

Trang: 1 2 ()