Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin là một trong những môn học lý luận chính trị mà sinh viên phải học trong chương trình đào tạo. Nó là môn học cơ bản cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, giúp sinh viên rèn luyện các kỹ năng cơ bản và trau dồi những tình cảm, thái độ tích cực đối với chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ đó, hình thành và củng cố niềm tin vào chế độ chính trị của nước ta.