The course help you to have a general view about Globalization and it's opportunities and challenges. Through the course you will be supplied knowledge and skills which is necessity to participate in globalization

Mục tiêu về tri thức: môn Quản lí qui trình doanh nghiệp bao quát khối tri thức về cách tổ chức các qui trình làm việc trong một doanh nghiệp hiện đại nhằm phối hợp tối đa các hoạt động của con người để đạt tới mục đích của tổ chức, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hiện đại ngày nay đang làm việc trong môi trường kết nối Internet, với việc dùng CNTT hỗ trợ cho mọi qui trình doanh nghiệp. Tuy nhiên cách hiểu truyền thống trong nhiều cơ quan doanh nghiệp vẫn là dùng CNTT để tự động hoá những qui trình làm việc sẵn có trong các phòng ban. Điều này tạo ra những ứng dụng CNTT cho các chức năng của tổ chức và hình thành các silo thông tin chuyên biệt, trong khi việc lãnh đạo và quản lí toàn thể tổ chức lớn vẫn chưa được hỗ trợ bởi hệ thống thông tin. Một xu hướng mới hiện nay là cần tổ chức lại cách hoạt động của các doanh nghiệp, không phải theo các chức năng chuyên môn mà theo các qui trình doanh nghiệp đáp ứng cho mục đích và chiến lược của tổ chức.

Do đó, môn học này tập trung vào việc giới thiệu cho sinh viên những tri thức mới về cách tổ chức làm việc mới trong doanh nghiệp: tổ chức lấy qui trình làm trung tâm và lấy CNTT làm công cụ hỗ trợ cho việc quản lí thông qua hệ thống thông tin toàn doanh nghiệp.


Mục tiêu về kĩ năng: Qua môn học này sinh viên được rèn luyện các kĩ năng phân tích doanh nghiệp, phân tích các qui trình làm việc, thiết kế các qui trình làm việc, đo và đánh giá hiệu năng qui trình. Sinh viên cũng được làm quen và rèn luyện cách sử dụng các hệ thống thông tin phục vụ cho việc lãnh đạo và quản lí toàn tổ chức.

 

Mục tiêu về thái độ học tập: Xu hướng toàn cầu hoá yêu cầu tăng cường năng lực của doanh nghiệp để cạnh tranh toàn cầu, sinh viên cần được học cách tổ chức doanh nghiệp theo cách quản lí mới, có công nghệ thông tin hỗ trợ. Sinh viên cần hiểu được cách tổ chức doanh nghiệp hiện đại khác với doanh nghiệp truyền thống thế nào, từ đó xác định thái độ và quyết tâm đưa cách làm việc mới vào thực tế.


Xu hướng công nghệ thay đổi nhanh tạo ra nhu cầu lớn về những tri thức và kĩ năng mới cho nên sinh viên cần học cách làm chủ công nghệ, cách quản lí các thay đổi con người và tổ chức. Qua môn học sinh viên rèn luyện thái độ cầu thị, biết lắng nghe và có hiểu biết để thuyết phục người khác cùng tham gia vào cải tiến qui trình doanh nghiệp.

 

Nội dung học phần:

 

Chương 1 : Tổng quan (5 tiết)

1. Quản lí theo chức năng

2. Quản lí theo qui trình 
3. CNTT hỗ trợ cho quản lí toàn doanh nghiệp
4. Các công cụ phần mềm SAP và ERP

Chương 2: Qui trình mua sắm (15 tiết)

1. Các bước qui trình

2. Luồng tài liệu và dữ liệu

3. Luồng thông tin

4. Qui trình mua sắm với hệ thông tin doanh nghiệp

 

Chương 3: Qui trình đáp ứng nhu cầu khách hàng (15 tiết)

1. Các bước qui trình
2. Luồng tài liệu và dữ liệu

3. Luồng thông tin

4. Qui trình đáp ứng với hệ thông tin doanh nghiệp

 

Chương 4: Qui trình sản xuất (15 tiết)

1. Các bước qui trình

2. Luồng tài liệu và dữ liệu

3. Luồng thông tin

4. Qui trình sản xuất với hệ thông tin doanh nghiệp

 

Chương 5: Qui trình tích hợp (15 tiết)

1. Qui trình và điểm quyết định rẽ nhánh

2. Luồng tài liệu và dữ liệu

3. Các qui trình khác trong tổ chức

4. Các qui trình bên ngoài tổ chức

 

Chương 6: Phương pháp luận quản lí qui trình doanh nghiệp (15 tiết)

1. Viễn kiến, mục đích và chiến lược doanh nghiệp

2. Các giai đoạn trong quản lí qui trình doanh nghiệp

3. Các tài liệu

 

Chương 7: Kiến trúc doanh nghiệp (EA) và kiến trúc thông tin (10 tiết)

  1. Kiến trúc doanh nghiệp: kiến trúc nghiệp vụ, kiến trúc thông tin, kiến trúc ứng dụng, kiến trúc công nghệ.
  2. Kiến trúc thông tin