The Basic Law

Môn học Pháp luật đại cương dành cho Sinh viên Không Chuyên Luật, gồm 45 tiết.

Bao phủ toàn môn học, sẽ có 4 chủ đề chính, với những hoạt động đa dạng đan xen.

Nội dung cũng như cách thức tiếp cận môn học này, KHÔNG nhằm mục tiêu kiểm tra trí nhớ của sinh viên với các điều luật. Mục tiêu của nó, là bước đầu hình thành cho những người tiếp cận môn học này, ý thức tôn trọng các quy tắc được thiết lập trong cộng đồng và được cộng đồng thừa nhận. Hơn thế, từ việc tôn trọng các quy tắc này, người ta có thể hoàn toàn lựa chọn được thái độ (đến hành vi) ứng xử, trước một số tình huống nảy sinh trong cuộc sống. Kỳ vọng lớn nhất của môn học, đó chính là đưa người tiếp cận môn học này, đến tư duy phân tích, tư duy phản biện và thái độ luôn luôn tìm tòi, thể nghiệm các cách thức mới (cả về tiếp cận nội dung và cách thức thể hiện nội dung đó).