In spite of their satisfactory technical skills, people often discover at some point in their career that they do not know how to work effectively with others or have the interpersonal skills to be a good manager. The course seeks to help students understand why they and others behave as they do in organizations and teams. By the end of the course, students should know themselves better and have better people skills.  The focus of the course is the "micro" level in organizations - issues concerning individuals, interpersonal relations, and teams. The overall purpose of the course is to help students develop the people skills they need to be an effective team-members or team-leaders in effective organizations. The topics to be covered are the practical skills that students can begin to apply them immediately to their team projects at Van Lang University.

Môn học này giới thiệu các kiến thức nền tảng cơ bản về khoa học máy tính cho người học thuộc chuyên ngành kỹ thuật phần mềm; bao gồm phân loại và đánh giá giải thuật, các cấu trúc dữ liệu phổ biến: danh sách, ngăn xếp, hàng đợi, bảng băm, và cây. Tiếp theo, ứng dụng những kiến thức này vào thiết kế chi tiết phần mềm theo góc nhìn hướng đối tượng.

Môn học này giới thiệu lý thuyết và thực hành áp dụng tư duy hướng đối tượng vào lập trình phần mềm nhằm giải quyết các bài toán/vấn đề. Ngoài ra, môn học này giúp sinh viên làm quen với môi trường .NET, ngôn ngữ C#. Sinh viên thực hành nhiều để nắm rõ hơn các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng. Có sự so sánh giữa ngôn ngữ C# với ngôn ngữ Java để có giải pháp hợp lý khi triển khai các yêu cầu thực tế.

Introduction to FoC01

This course is a first in computer science with a focus on programming for first year students. Students completing this course will have mastered those topics required to take Fundamentals of Computing 2. This course covers the following topics:
1. Primitive and reference data objects and their uses (assignment statements and I/O)
2. Control of flow (conditionals and loops)
3. Classes, objects, attributes, constructors, methods and their uses
4. Arrays, basic concepts of data structures, and basic concepts of sorting
5. Introduction to design concepts (inheritance, overloading, overriding, scope, superclasses,polymorphism)

Các bạn enrol lại vào khóa học này bàng key k21t1&2