Môn: Tin học cơ bản

Năm học: 2019 - 2020

Học kỳ: 3 

Thời gian: 06/07/2020 --> 08/08/2020

Hình thức học: 

  • Hình thức 1: học online: 07/07/2020 --> 18/07/2020 và 3 buổi theo lịch trình
  • Hình thức 2: Học online 100% (thi trực tiếp tại trường)

Khóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất, tham gia học:

Môn: Tin học cơ bản

Năm học: 2019 - 2020

Học kỳ: 2 (giai đoạn 2)

Khóa học dành cho sinh viên năm 1 theo học môn Tin học cơ bản