Môn: Tin học cơ bản

Năm học: 2020 - 2021

Học kỳ: 1 

Thời gian:  --> /2020

 

Môn: Tin học cơ bản

Năm học: 2019 - 2020

Học kỳ: 3 

Thời gian: 06/07/2020 --> 08/08/2020

Hình thức học: 

  • Hình thức 1: học online: 07/07/2020 --> 18/07/2020 và 3 buổi theo lịch trình
  • Hình thức 2: Học online 100% (thi trực tiếp tại trường)

Khóa học dành cho sinh viên năm thứ nhất, tham gia học:

Môn: Tin học cơ bản

Năm học: 2019 - 2020

Học kỳ: 2 (giai đoạn 2)

 the IC3 Digital Literacy program is simply the best way to ensure that students and employees are prepared to succeed in a technology-based world.