Page: 1 2 ()
Học phần Thị trường tài chính và các định chế tài chính sẽ trang bị cho sinh viên các kiến thức về hệ thống tài chính gồm: thị trường, định chế tài chính, cơ quan quản lý; mối quan hệ của các chủ thể trong thị trường, vai trò, cách thức tổ chức, rủi ro của từng loại thị trường và các công cụ trên thị trường tài chính. Qua học phần này sinh viên sẽ có kiến thức cơ bản về tài chính để làm cơ sở cho việc học tập và nghiên cứu các học phần nghiệp vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.
Học phần này cũng trang bị cho sinh viên những kỹ năng cơ bản về tư duy, khả năng phối hợp nhóm, từ đó mỗi cá nhân hình thành nên phương pháp tự học sao cho hiệu quả.
Page: 1 2 ()