Page: () 1 2
Môn Hệ thống thông tin kế toán thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chƣơng trình đào tạo của ngành Kế toán. Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin kế toán, quy trình luân chuyển chứng từ trong đơn vị, kiến thức kiểm soát nội bộ, chu trình kinh doanh trong doanh nghiệp. Sinh viên có khả năng tự đọc các quy trình luân chuyển chứng từ hoặc ngược lại mô tả các quy trình bằng lưu đồ. Đồng thời, sinh viên nhận diện được các rủi ro, yếu kém của hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp thông qua các quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp. Sinh viên lựa chọn ứng dụng phần mềm kế toán phù hợp với yêu cầu và điều kiện trong doanh nghiệp. Ngoài ra, học phần này rèn luyện cho sinh viên ý thức hợp tác làm việc nhóm và tôn trọng kỷ luật.
Page: () 1 2